Informujemy, że teren przedszkola i plac zabaw objęty jest monitoringiem wizyjnym

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Małego Karola

w Lisowie

Podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka;
 2. Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 108a
 3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099);.
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);.
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018r. Poz. 2140).
 • 1.
 1. Regulamin określa cele i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Małego Karola w Lisowie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie przedszkola, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 • 2.
 1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola w Lisowie posiada monitoring wizyjny.
 2. Celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest:
 3. a) poprawa bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających na terenie przyległym do przedszkola;
 4. b) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i opieki dzieci na placu zabaw;
 5. c) ograniczanie dostępu do przedszkola i jego terenu osobom nieuprawnionym lub niepożądanym;
 6. d) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
 7. e) zmniejszenie ilości zniszczeń w na placu zabaw i wokół przedszkola;
 8. f) ustalanie sprawców czynów nagannych na placu zabaw i wokół przedszkola (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
 9. g) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.
 • 3.

Infrastruktura przedszkola objęta monitoringiem wizyjnym, to:

 – teren wokół przedszkola w tym wejścia do budynku i plac zabaw

 • 4.
 1. W skład zestawu do monitoringu wizyjnego wchodzą:
 2. a) kamery rejestrujące zdarzenia na zewnątrz budynków w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
 3. b) urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku cyfrowym;
 4. c) monitor pozwalający na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 5. Zabezpieczony hasłem rejestrator oraz monitor znajdują się w gabinecie dyrektora przedszkola.
 6. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko Organ Prowadzący.
 • 5.
 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku cyfrowym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 3. Okres przechowywania danych wynosi 10 dni. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, pracowników i innych osób, które można zidentyfikować w wyniku nagrań, przedszkole przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 4. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art.4 pkt1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zebrane.
 5. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany
 6. Rodzice oraz pracownicy przedszkola są poinformowani o funkcjonowaniu na terenie wokół przedszkola monitoringu wizyjnego.
 7. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym to wejścia do przedszkola i teren przy placu zabaw.
 • 6.
 1. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu ma organ prowadzący i dyrektor przedszkola.
 2. Zapis monitoringu może być udostępniony na wniosek, za zgodą dyrektora przedszkola:
 3. a) wychowawcom, rodzicom wyłącznie w celu odtworzenia zajścia bezpośrednio zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka;
 4. b) zapisy monitoringu udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np.: policji, sądom i prokuratorom.
 5. Do przegrywania materiału z rejestratora upoważniona jest wskazana przez organ prowadzący.
 6. Plik z materiałem może być przekazany upoważnionym organom – na ich pisemny wniosek. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: numer kamery – określenie miejsca zdarzenia, nagranie z dnia – dzień, miesiąc, rok.
 7. Protokół przekazania przechowywany jest w dokumentacji przedszkolnej.
 8. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.
 • 7.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. Regulamin może ulec zmianie w zależności od zaistniałych nowych sytuacji.
 3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie Zarządzeniem Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego  Małego Karola w Lisowie z dnia 01 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Małego Karola w Lisowie – wniosek rodzica/ opiekuna prawnego;
 2. Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Małego Karola – wnioskodawca;
 3. Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Małego Karola
 4. Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4