Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola z siedzibą: Lisów 2d, 21-100 Lubartów, administrowanym przez Parafię Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
 2. Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail malykarol.lisow@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w statucie przedszkola, w szczególności:
  a) w celu rekrutacji dzieci do placówki,
  b) w celu ewidencji dzieci,
  c) w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  d) w celu prowadzenia sprawozdawczości,
  e) w celu kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będą:
  a) organ prowadzący,
  b) organy nadzoru,
  c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
  d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.
 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.